AOW Identificatieplicht
Begraven en cremeren Juridisch loket
Belastingen Klachten
Berkenstaete LEVgroep
Bibliotheek Mentorschap
Bijna thuis huis ‘Madelief’ Nibud
Blauwe Zone Ombudsman
BSN Onderbewindstelling
Calamiteiten Pgb
Cliëntondersteuning Rijbewijs voor senioren
CMD Seniorenverenigingen
Consumentenbond Sporten voor senioren
Curatele Verpleeghuis
Dagbestedingen Vervoer
DigiD Vrijwillgers
Doktershulp buiten kantooruren Wlz
Erfrecht Wmo
Ergo,Fysio- en manuele therapie Zorgtoeslag
Hoi-Huis Zorgverzekering
Hulpmiddelen

AOW

De Algemene ouderdomswet (AOW) is een basispensioen voor mensen die 66 jaar of ouder zijn en in Nederland wonen of er gewerkt hebben. In 2021 gaat de AOW in op de dag dat je 66 jaar en vier maanden wordt. In 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 7 maanden. De AOW-leeftijd is vastgesteld tot en met 2026. Als je geboren bent na 31 december 1959 is je AOW-leeftijd nog niet bekend (omdat deze afhangt van de levensverwachting) maar deze is minimaal 67 jaar. Als je je geboortedatum invoert op de site van de SVB (zie onder) zie je jouw AOW-leeftijd volgens het Pensioenakkoord.

Hoe hoog de AOW (en Inkomensondersteuning AOW) is, hangt af van het aantal jaren dat je in Nederland officieel woonachtig bent (geweest), er gewerkt hebt en daardoor aan de AOW-verzekering hebt bijgedragen, je woonsituatie en de leeftijd van je huisgenoten. De AOW wordt verstrekt aan alleenstaanden, alleenstaanden met inwonende minderjarige kind(eren) en getrouwden of samenwonenden. Als je naast de AOW geen of weinig inkomsten hebt, kom je wellicht in aanmerking voor een AIO-aanvulling (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen); de hoogte ervan hangt af van je AOW-pensioen, vermogen en woonsituatie.

Bruto (afgeronde) maandbedragen per 1 juli 2021 Alleenstaanden: € 1.301; vakantietoeslag € 71. Alleenstaanden met inwonende kinderen jonger dan 18 jaar ontvangen het AOW-pensioen, verhoogd met een kindgebonden budget dat door de belastingdienst wordt betaald. Getrouwd of samenwonend, beiden met AOW, p.p.: € 890, vakantietoeslag € 51. De AOW-toeslag voor een jongere partner is in 2015 afgeschaft. Mensen die al een partnertoeslag ontvingen vóór 2015, behouden die zolang aan de voorwaarden wordt voldaan. – De bedragen zijn bruto: de Sociale Verzekeringsbank (SVB) houdt belasting, premies en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering in op het AOW-pensioen; – De vakantietoeslag bouw je per maand op en ontvang je in mei; – De genoemde bedragen zijn volledige AOW-pensioenen, inclusief de Inkomensondersteuning AOW van circa € 26. Deze is, net als de AOW zelf, afhankelijk van een aantal factoren (zie 2e alinea) en vervalt helemaal voor degenen die wel de AOW-leeftijd hebben, maar niet voor een AOW-pensioen in aanmerking komen.


Zie ook: www.rijksoverheid.nl en www.svb.nl  Vragen aan Rijksoverheid: bel 1400 op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur (alleen normale gesprekskosten). SVB: Son en Breugel valt onder SVB-kantoor Nijmegen, tel. 024-343 1000 (algemeen), 343 1010 (AOW); post moet desondanks naar Postbus 18601, 3501 CR Utrecht. Je kunt post van onder andere de SVB digitaal ontvangen: zie DigiD (MijnOverheid.nl).

BEGRAVEN EN CREMEREN

Als iemand is overleden, moet een arts worden gewaarschuwd. Deze geeft bij een natuurlijke dood een verklaring van overlijden af. Hiermee kun je aangifte van het overlijden doen; vaak wordt dit door de begrafenisondernemer gedaan. Een overledene mag alleen begraven worden op een begraafplaats, tenzij de gemeente toestemming geeft voor begraven op eigen grond. Dan is er sprake van een bijzondere begraafplaats. Begraven of cremeren mag pas na 36 uur na het overlijden en moet uiterlijk op de zesde werkdag na overlijden hebben plaatsgevonden. Bij een crematie krijg je na een maand de as die je naar eigen wens thuis kunt bewaren of in een graf, een urnentuin of –muur (columbarium) kunt plaatsen. Als je kiest voor verstrooien van de as mag dat op open zee of op een daartoe bestemd strooiveld, echter niet op een willekeurige plek. In dat geval heb je toestemming nodig van de eigenaar van de grond. Begraafplaatsen in Son en Breugel Kerkhof Son Hier worden geen nieuwe graven meer uitgegeven. Kerkhof Breugel  Alleen voor parochianen van de H. Odaparochie. Het beheer van het kerkhof is in handen van Sjef den Uijl, tel. (0499) 473160, e-mail: breugel@heiligeodaparochie.nl ; voor tarieven, zie www.heiligeodaparochie.nl Wolfswinkel Deze begraafplaats doet hoofdzakelijk dienst voor overledenen uit Son en Breugel maar is in principe voor iedereen. De begraafplaats en het uitvaartcentrum zijn in handen van een stichting, bestaande uit de gemeente Son en Breugel en Uitvaartverzorging A. Kuis B.V. uit Sint-Oedenrode. Graven kunnen alleen worden gehuurd. Het standaardcontract heeft een looptijd van 20 jaar en kan daarna worden verlengd. Het is mogelijk vooraf een plaats te reserveren; daarvoor moeten wel al grafrechten worden betaald. Een graf wordt pas geruimd wanneer nabestaanden hebben laten weten het contract te willen beëindigen. Wolfswinkel heeft een strooiveld, een columbarium waar de urn in een nis kan worden geplaatst en een urnentuin. De looptijd van het contract bedraagt 5 respectievelijk 10 jaar; verlenging is mogelijk.


Het beheer van de begraafplaats en het uitvaartcentrum is in handen van Stichting Uitvaartcentrum en begraafplaats Wolfswinkel, Uitvaartverzorging A. Kuis, Noorderlicht 1 (voorheen Planetenlaan 1b) 5694 TM Son en Breugel, tel. dag en nacht: 0499-464249, e-mail: info@begraafplaats-wolfswinkel.nl; www.begraafplaats-wolfswinkel.nl 

BELASTINGEN

BelastingTelefoon De BelastingTelefoon geeft uitleg over en toelichting op de belastingwetgeving en de regels die daarbij horen. Hier kun je vragen stellen over o.a. je zorg- of huurtoeslag. De BelastingTelefoon geeft geen adviezen over hoe je de belastingregels het meest gunstig kunt toepassen. Hiervoor moet je contact opnemen met een belastingadviseur. Als je moeite hebt met het invullen van de aangifte IB (Inkomstenbelasting), kun je terecht bij een van de seniorenverenigingen, de LEVgroep of via de BelastingTelefoon een afspraak maken met het Belastingkantoor Eindhoven. Dat is wel aan voorwaarden gebonden, o.a. een (gezins-)inkomen van maximaal € 50.000 (alleenstaande circa € 35.000). HUBA (HUlp bij BelastingAangifte) AOW-gerechtigden in Son en Breugel kunnen ook hulp krijgen van HUBA-vrijwilligers van de PVGE, KBO Breugel of KBO Son. Je hoeft geen lid te zijn; wel bestaat er (dezelfde) inkomensgrens van max. € 50.000 resp. 35.000. Deze vrijwilligers volgen de cursussen van de Belastingservice Ouderen Noord-Brabant, die niet vergoed worden door gemeente of provincie; vandaar dat, ook voor evt. print- of kopieerkosten, een kleine bijdrage gevraagd wordt van € 5,- (maximaal € 12,- per adres). De HUBA’s werken volgens de richtlijnen van genoemde Belastingservice, zodat de privacy gewaarborgd is. Monique Streur, tel. 06-1072 5080, e-mailadres monique.streur@gmail.com, belangenbehartiger PVGE Son en Breugel e.o. of kijk op www.kbo-breugel.nl of www.kbo-son.nl onder het kopje Dienstverlening. Je kunt post van onder andere de Belastingdienst digitaal ontvangen: zie DigiD (MijnOverheid.nl).


BelastingTelefoon 0800-0543 (gratis), bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur, vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Houd je burgerservicenummer bij de hand. Dit staat op het pasje van de ziektekostenverzekering, rijbewijs e.d. Belastingkantoor Eindhoven, Karel de Grotelaan 4, 5616 CA; openingstijden balie op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Contact opnemen via e-mail is niet mogelijk; www.belastingdienst.nl

BERKENSTAETE (ARCHIPEL)

Door corona zijn tijdelijk veel activiteiten vervallen of kunnen (openings)tijden afwijken. Berkenstaete is onderdeel van ABC-Staete: Acaciastaete, Berkenstaete en Cederstaete. De appartementen van Berkenstaete worden toegewezen aan mensen die gekozen hebben voor het volledig pakket thuis (Vpt); ook in Acaciastaete is het mogelijk het Vpt af te nemen. In de 55 huurappartementen van Berkenstaete zijn wonen en zorg gescheiden. Met een 24-uurs zorgindicatie kan zelf de regie gevoerd worden over de invulling van de zorg- en dienstverlening. Met behulp van klantondersteuners en een virtuele portemonnee kunnen bewoners hun eigen zorg en diensten inkopen (van een Zorgprofiel-indicatie). Berkenstaete organiseert laagdrempelige dagbestedingsactiviteiten op maat. Elke doordeweekse dag wordt er in het Atrium om 10.00 en 14.00 uur koffie geschonken; daar starten verschillende activiteiten op creatief, sportief en cultureel gebied. Ook zijn er vele clubs en andere activiteiten, waarbij ontspannen en ontmoeten centraal staan. Alle activiteiten zijn toegankelijk voor alle ouderen uit Son en Breugel e.o. met of zonder indicatie; met een dagbestedingscoach wordt gekeken naar de mogelijkheden. Meer informatie bij dagbestedingscoach Karen van Woudenberg, tel. 06-8398 6099, e-mail: karen.van.woudenberg@archipelzorggroep.nl In Berkenstaete vind je naast de dagbesteding, fysiotherapie, kapper en pedicure ook een restaurant: De Gasterij. In De Gasterij ben je welkom om anderen te ontmoeten tijdens een maaltijd of een kop koffie. Er is dagelijks een menu (12.00-12.30 en 17.00-17.30 uur) waar je niet voor hoeft te reserveren; daarnaast kun je altijd bestellen van de kleine kaart. Binnen Berkenstaete zijn drie groepswoningen, Berkenhof, die ruimte bieden aan dertig mensen met dementie (Zorgprofiel-indicaties 5 en 7). Ook hier wordt met een dagbestedingscoach gekeken naar de mogelijkheden rondom activiteiten.


Informatie: De Bontstraat 71, Son, tel. 333000, e-mail: berkenstaete@archipelzorggroep.nlwww.archipelzorggroep.nl

BIBLIOTHEEK

De bibliotheek is te vinden in het Vestzaktheater (Kerkstraat 2) maar verhuist op termijn naar het in aanbouw zijnde Dorpshuis. Het is een openbare voorziening, dus je kunt vrijblijvend binnenlopen om een tijdschrift of krant in te zien of een expositie te bezoeken. Als je boeken of andere materialen wil lenen, moet je lid zijn. Uitgebreide abonnementsmogelijkheden van € 23 tot € 54.  Er is een collectie:

 • leesboeken (romans en verhalenbundels);
 • informatieve boeken over gezondheid, erfrecht, belastingen, pensioenen, reizen, enz.;
 • hobbyboeken (o.a. tuinieren, computer);
 • naslagwerken (gratis) op de computers (o.a. consumentengids, krantenbank, informatie Rijksoverheid);
 • GROTELETTERBOEKEN, luisterboeken en daisy-roms voor slechtzienden; voor andere leeshulpmiddelen kan men je verwijzen naar gespecialiseerde organisaties, zoals Dedicon (v/h Federatie Ned. Blindenbibliotheken) of de Stichting Aangepast Lezen.

Ook zijn er regelmatig (online) informatiebijeenkomsten en lezingen. SonenBreugelVerbindt verzorgt er gratis cursussen (zie hoofdstuk DigiD) en workshops MijnGezondheid.net, het digitale systeem van Medisch Centrum De Linden. Als je slecht ter been bent, kunnen vrijwilligers de boeken aan huis bezorgen (zie ook E-books, hieronder). Meer informatie bij de balie of op de site www.bibliotheekdommeldal.nl. Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur; tel. 473033. Net als de meeste openbare locaties, gelden voor de bibliotheek door de coronamaatregelen soms andere openingstijden; de actuele situatie staat vermeld in de nieuwsbrief en/of op de site. E-books  Via www.bibliotheekdommeldal.nl kun je niet alleen de uitleentermijn verlengen van geleende materialen, maar ook e-books downloaden voor e-reader, tablet of laptop; met de e-book-App zijn meer dan 10.000 titels beschikbaar van de landelijke, gezamenlijke bibliotheken. Er worden regelmatig e-book-spreekuren gehouden; dan kun je jouw vragen stellen. Geheugenbibliotheek In de bibliotheek is een Geheugenbibliotheek aanwezig. Hier zijn (foto)boeken, spellen en DVD’s beschikbaar als hulpmiddel om dichter bij de belevingswereld van mensen met dementie te komen. Een pasje kost slechts € 3. De geheugenbibliotheek is open op maandag t/m vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur. Nevenvestiging in Berkenstaete In het Atrium van woonzorgcentrum Berkenstaete is een nevenvestiging van de bibliotheek. De bescheiden collectie is ook bedoeld voor buurtbewoners.  Openingstijden: woensdag 9.30 tot 11.30 uur, vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur. Taalpunt Het Taalpunt is de plek binnen Son en Breugel waar mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen, worden geholpen door betrokken vrijwilligers. Als ter plekke helpen niet lukt, worden ze door hen met de juiste instantie in contact gebracht. Je kunt iemand in je eigen omgeving herkennen aan de volgende situaties: hij/zij bestelt bijvoorbeeld altijd hetzelfde als jij, is heel vaak de bril kwijt of neemt niet trouw de medicijnen in. Wellicht is deze persoon laaggeletterd en vormen taal en cijfers te grote struikelblokken. Laaggeletterdheid heeft een flinke impact op iemands leven en beïnvloedt veel zaken, van gezondheid tot sociaal welzijn. Het Taalpunt wil daar iets aan doen. Dus als je iemand kent die aan bovenstaande omschrijving voldoet, kun je samen met hem of haar naar het Taalpunt komen. En als je zelf iets zou willen betekenen, ben je ook van harte welkom. Open elke donderdag van 10.30 tot 12.00 uur in het Vestzaktheater /de Bibliotheek; e-mail taalpuntsonenbreugel@bibliotheekdommeldal.nl

BIJNA THUIS HUIS ‘MADELIEF’

Het Bijna Thuis Huis (BTH) is een kleinschalige voorziening waar bewoners met een korte levensverwachting, in een huiselijke sfeer en in het bijzijn van naasten, vrienden en bekenden afscheid kunnen nemen van alles wat hem of haar dierbaar is. De (para)medische, verpleegkundige en geestelijke verzorging wordt verleend door de (eigen) huisarts, wijkverpleegkundige, eventueel overige zorgverleners en mantelzorgers. Er zijn speciaal opgeleide vrijwilligers aanwezig voor de warme zorg aan de bewoners in hun laatste levensfase. Het BTH is er voor alle inwoners van Son en Breugel, ongeacht leeftijd, levensovertuiging of persoonlijke leefstijl. Zowel de toekomstige bewoner als diens naaste kan de wens tot opname kenbaar maken. Opname is mogelijk als de behandelend arts heeft aangegeven dat de levensverwachting niet langer dan circa drie maanden is. De huisarts, wijkverpleegkundige of transferverpleegkundige kan de aanmelding (laten) regelen. Het BTH aan de Vinklaan 2 beschikt over een tweetal kamers voor de bewoners, aangepaste badkamer, huiskamer, keuken en logeerkamer. Het Bijna Thuis Huis ligt in een groene omgeving en beschikt over een tuin met twee terrassen.


Bijna Thuis Huis ‘MadeLief’, Vinklaan 2, 5691 VJ Son en Breugel, tel. 465211, e-mail: bthsonenbreugel@gmail.com, www.bijnathuishuissonenbreugel.nl

BLAUWE ZONE

In het centrum van Son geldt een blauwe parkeerzone. In die zone mag je maximaal twee uur parkeren in de aangegeven parkeervakken; een parkeerschijf moet, ter controle, duidelijk zichtbaar zijn achter de voorruit met tijdstip van aankomst. Het betreft de straten: Boslaan (tussen Nieuwstraat en kruising Europalaan), Nieuwstraat (tussen Boslaan en Antoon van de Venstraat), Markt, Raadhuisplein, Airbornestraat, Heistraat, 17 Septemberplein en Dommelstraat (tussen Markt en Emmastraat). Alle parkeervakken zijn voorzien van een blauwe lijn. Je mag geen gebruik maken van de speciaal voor artsen en gehandicapten gereserveerde parkeerplaatsen of parkeerplaatsen met een kentekenbord. Als je langer wilt parkeren, moet je een plaats zoeken buiten de blauwe zone, bijvoorbeeld bij de tennisbanen aan de Europalaan, achter de kerktoren, het parkeerterrein Taylorstraat, bij het Vestzaktheater of op het binnenterrein tussen de Hema/Aldi en de Nieuwstraat. De blauwe zone is van kracht van maandag t/m zaterdag, van 9.00 tot 18.00 uur. Op donderdag/marktdagen kan, mét parkeerschijf, aan de zuidzijde van het Raadhuisplein worden geparkeerd (niet op parkeervakken t/o stadhuis; de blauwe schijf is nog wel verplicht van 17.30 tot 18.00 uur!) Gehandicaptenparkeerplaatsen in de blauwe zone Mensen die een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart bezitten, kunnen hun voertuig parkeren op de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen (niet voorzien van blauwe markering), maar natuurlijk ook op een gewone parkeerplaats. Wanneer de kaart zichtbaar wordt neergelegd, geldt er geen maximale parkeertijd. Meer informatie bij het Chronisch zieken en Gehandicapten Platform via e-mail: secretaris@cgplatformsonenbreugel.nl of tel. 479293; www.cgplatformsonenbreugel.nl

BSN

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsgebonden nummer in Nederland. Iedereen die ingeschreven staat in de BRP/Basisregistratie personen krijgt automatisch een BSN; je hoeft dit dus niet speciaal aan te vragen. Als je je inschrijft in de BRP, bijvoorbeeld als je voor het eerst in Nederland komt wonen, krijg je een BSN. Met dit BSN kun je via één registratienummer met de overheid communiceren. Zie ook DigiD Meer informatie bij de gemeente Son en Breugel, tel. 491 491 www.sonenbreugel.nl

CALAMITEITEN

Als er een ramp plaatsvindt, gaat de sirene. Ga direct naar binnen, sluit ramen en deuren en zet de ventilatie uit. Stem de radio of tv af op Omroep Brabant en wacht verdere instructies af. Telefoneer zo weinig mogelijk. Bel alleen in noodgevallen de gemeente of hulpdiensten, anders houd je belangrijke telefoonlijnen onnodig bezet. Elke eerste maandag van de maand wordt om 12.00 uur de sirene getest: dan is er dus niets aan de hand. Op www.crisis.nl/nl-alert  lees je hoe je jouw mobiele telefoon kunt instellen om direct informatie te ontvangen in een noodsituatie. Je kunt voorbereidingen treffen, ook thuis. Meer informatie in de gemeentegids pag. 33/34 (Denk vooruit: wat te doen bij een ramp?), of op www.crisis.nl/wees-voorbereid Omroep Brabant, (ether) FM 87.6, kabel FM 92.9; TV 264.00 Mhz; digitale/kabel-TV: kanaal 30 (Ziggo, KPN Digitenne), 507 (KPN); radio via kabel: 886 (KPN), 830 (Ziggo).

CLIËNTONDERSTEUNING

Vrijwillige Cliëntondersteuners Wmo (voor 50-plussers) In de wet is vastgelegd dat iedere hulpvrager zich mag laten assisteren door een cliëntondersteuner. Deze kan de procedure toelichten, is desgewenst aanwezig bij het onderzoeksgesprek (ook wel ‘keukentafelgesprek’ genoemd) met de gemeenteconsulent(e) en kan jou adviseren bij het eventueel aantekenen van bezwaar. De cliëntondersteuner is een vrijwilliger die gratis en onafhankelijk zijn/haar werk doet, daartoe een opleiding heeft gevolgd en regelmatig wordt bijgeschoold. In Son en Breugel zijn vijf cliëntondersteuners die 50-plussers en hun familie of verzorgers met onafhankelijk advies kunnen bijstaan: een vanuit de seniorenverenigingen en vier van andere maatschappelijke organisaties. Via het CMD kun je om hun assistentie vragen of je kunt de contactpersoon van de seniorenverenigingen rechtstreeks benaderen: Monique Streur, tel. 06-1072 5080, e-mail: monique.streur@gmail.com; CMD, Europalaan 2, 5691 EN Son, tel. 491 470 (9.00-17.00u) openingstijden balie: werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur; e-mail: cmd@sonenbreugel.nl; www.sonenbreugel.nl/cmd Zie ook Wmo.

CMD

Bij het Centrum voor Maatschappelijke Deelname aan de Europalaan 2 kun je terecht met vrijwel al je vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en vrijwilligerswerk. In het kader van o.a. de Wmo heeft de gemeente Son en Breugel alle professionele, sociaal-maatschappelijke diensten samengebracht onder één dak, zoals Archipel, Buurtzorg, gemeente Son en Breugel, GGD, GGzE, aanbieders Hulp bij het Huishouden, Jeugdzorg, LEVgroep, Lumens, Lunetzorg, Maatschappelijk werk, Mantelzorgsteunpunt, MEE, Vrijwilligerssteunpunt, Woonstichting ‘thuis, Zonhove en Zuidzorg. Hoewel niet al deze organisaties daadwerkelijk gehuisvest zijn in dit pand, zijn ze wel bereikbaar via het CMD. Samen wordt gezocht naar de beste hulp. Je krijgt één contactpersoon (casusverantwoordelijke), zodat je maar één keer jouw verhaal hoeft te vertellen. Via het CMD kun je ook hulp bij het invullen van formulieren krijgen van het Sociaal Raadsliedenwerk. Zie ook LEVgroep en Wmo.


CMD, Europalaan 2, 5691 EN Son, tel. 491 470 (9.00 tot 15.00 uur); i.v.m. coronamaatregelen is het CMD alleen op afspraak geopend; e-mail: cmd@sonenbreugel.nl; www.cmdsonenbreugel.nl Als je vragen hebt over de Wmo, kun je het beste bellen tijdens de openingsuren van de balie (net als veel andere openbare gebouwen in coronatijd soms gesloten).

CONSUMENTENBOND

De Consumentenbond is een onafhankelijke organisatie van en voor (alle) consumenten. De Consumentenbond geeft informatie over jouw rechten na aankoop van een product of dienst, alsmede advies over de stappen die je zelf kunt nemen om je recht te halen, van zorg tot reizen, van electronica tot voeding, enz. Er zijn voorbeeldbrieven voor consumentenproblemen. Consumentenbond, Postbus 1000, 2500 BA Den Haag, tel. 070-445 45 45, www.consumentenbond.nl


CONSUWIJZER ACM ConsuWijzer geeft gratis, onafhankelijk advies aan consumenten namens de overheid. Het is het consumentenloket van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Je krijgt advies op allerlei terreinen, zoals internet, energie, zorg en welzijn, vakanties. Ook kun je een klacht indienen over bedrijven die zich niet aan de regels houden, ongewenste reclame sturen, enz. ConsuWijzer helpt je eveneens op weg met handige voorbeeldbrieven. www.consuwijzer.nltel. 088-0707070 (Den Haag)


Geschillencommissie Heb je als consument een klacht over een ondernemer en kom je er samen niet uit, kun je vaak terecht bij De Geschillencommissie. Er zijn diverse commissies die klachten over verschillende onderwerpen behandelen. www.degeschillencommissie.nl, tel. 070-3105310 (Den Haag) 


Zie ook Juridisch Loket en (Ouderen)Ombudsman.

CURATELE

Curatele is een maatregel bedoeld voor meerderjarigen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. De betrokkene krijgt dan ondercuratelestelling. Een meerderjarige kan volgens de wet onder curatele worden gesteld wegens:

 • een geestelijke stoornis;
 • verkwisting;
 • drankmisbruik.

Iemand die onder curatele is gesteld, verliest zijn/haar handelingsbekwaamheid. Dit betekent dat de betrokkene niet meer zonder toestemming van de curator zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten. Voorbeelden van rechtshandelingen zijn een koop- of huurcontract sluiten, een testament maken, een huwelijk sluiten of een samenlevingscontract aangaan. Iemand die door een geestelijke stoornis onder curatele gesteld is, mag geen gebruik maken van zijn kiesrecht; iemand die onder curatele gesteld is wegens verkwisting of drankmisbruik, mag wel stemmen. Zie ook Mentorschap en Onderbewindstelling.


Je vraagt curatele aan bij de rechtbank Eindhoven (sector kantonrecht): Stadhuisplein 4, Postbus 840, 5600 AV Eindhoven, tel. 088-3621000. Formulieren zijn verkrijgbaar bij de griffie van de rechtbank of via  www.rechtspraak.nl Hulp bij het aanvragen van curatele verlenen de consulenten Sociaal Raadsliedenwerk van de LEVgroep, via het CMD (Europalaan 2), tel. 491 470.

DAGBESTEDINGEN

Door corona zijn tijdelijk veel activiteiten vervallen. Er zijn in Son en Breugel enkele vormen van dagbesteding, van zeer laagdrempelig met vrije toegang tot vormen waarvoor een indicatie nodig is. Een indicatie is een formele vaststelling door de daartoe bevoegde instantie van de aard en mate van de zorgbehoefte en is een voorwaarde voor toegang tot de dagbesteding. Hieronder volgt een overzicht van de diverse vormen. Berkenstaete biedt een uitgebreide verscheidenheid aan dagbestedingsactiviteiten voor ouderen, zowel met als zonder indicatie. Meer informatie in hoofdstuk Berkenstaete, op www.archipelzorggroep.nl of bij dagbestedingscoach Karen van Woudenberg, tel. 06-8398 6099, e-mail: karen.van.woudenberg@archipelzorggroep.nl Vrij toegankelijk (inloop): HOi-Huis Koffie of thee op maandag t/m donderdag van 10.30 tot 11.00 uur en van 14.15 tot 14.45 uur; vrijdagochtend van 10.30 tot 11.00 uur; je betaalt een kleine vergoeding voor de gebruikte consumpties. Info: Taylorstraat 1a, Son, tel. 465555, e-mail: info@hoihuis.nl; www.hoihuis.nl Koffieochtenden SeniorenRaad Iedere woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur: op woensdag in Braecklant (Amerikalaan 2, Son) en op vrijdag in De Boerderij, bereikbaar via de parkeerplaats van De Bongerd (Asteroïdenlaan 2a, Breugel). Ook hier betaal je een kleine vergoeding voor de consumpties. Elkaar ontmoeten staat centraal. Op de vierde vrijdag van de maand wordt in De Boerderij aandacht besteed aan een thema dat belangrijk of interessant is voor senioren. Info: Werkgroep Welzijn, tel. 475200 of e-mail: welzijn@seniorenraadsonenbreugel.nl   Als meer begeleiding en/of structuur nodig is: Huiskamerproject LEVgroep Ondersteuning, zodat mensen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Zinvolle dagbesteding in groepsverband voor senioren die lichamelijk of mentaal gezien moeite hebben om aan een algemene activiteit deel te nemen. Iedere maandagmiddag, van 13.30 tot 16.30 uur, in het parochiecentrum,  Kerkplein 7, Son, (tijdstippen en accommodaties nog onzeker) alsmede: iedere donderdagochtend van 9.30 tot 12.30 uur in De Boerderij, bereikbaar via de parkeerplaats van de Bongerd, Asteroïdenlaan 2a in Breugel. Kosten € 12,50 per maand; inbegrepen koffie/ thee en een kop soep. Indien gekozen wordt voor een combinatie van maandag én donderdag: € 20 per maand. Info en aanmelding: LEVgroep, Europalaan 2, Son, tel. 475361; bij geen gehoor via het CMD, tel. 491 470; e-mail: teamsonenbreugel@levgroep.nl; www.levgroep.nl Met indicatie: De SteenUijl Dagbesteding op maat, primair voor (jonge) mensen met dementie, maar als het past ook voor andere vormen van respijtzorg. Kenmerkend zijn de laagdrempeligheid en het huiselijke karakter van de voorziening. Zowel geïndiceerde als particuliere zorg mogelijk. De SteenUijl ligt in het buitengebied van Breugel tegen natuurgebied de Mosbulten aan en beschikt over een groot inpandig zwembad. Openingstijden maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur; bezoektijden in overleg vast te stellen. Kosten en overige info: De SteenUijl, tel. 06-5194 6084 of info@desteenuijl.nl; www.desteenuijl.nl

DIGID

DigiD staat voor Digitale Identiteit en is een persoonlijke combinatie van een gebruikersnaam en een wachtwoord. Met een DigiD kun je inloggen op sites van de overheid en in de zorg, bijvoorbeeld om je belastingaangifte of je registratie in het Donorregister te regelen. Op www.digid.nl kun je de volledige lijst zien van aangesloten organisaties. Bij de aanvraag moet je jouw burgerservicenummer (BSN), geboortedatum, postcode en huisnummer invoeren. Je ontvangt binnen vijf dagen een activeringscode per post. Voor inwoners van Son en Breugel zijn er gratis cursussen ‘Klik & Tik de Basis’ en ‘Klik & Tik internet en e-Overheid’ (o.a. bankzaken, gebruik DigiD). Beide cursussen worden door de gemeente vergoed. Meer informatie via www.sonenbreugelverbindt.nl/cursusbij de bibliotheek (Kerkstraat 2, Son) of in de rubriek Dienstverlening op deze site.


Je kunt een DigiD aanvragen via www.digid.nl  Je moet hiervoor ingeschreven staan in de BRP/Basisregistratie personen (voorheen GBA/Gemeentelijke Basisadministratie). Als je over een mobiele telefoon beschikt, kan DigiD worden aangevraagd met sms-functie: een code via een sms-bericht, als je in wil loggen op sites die extra controle vereisen.


MijnOverheid.nl De Berichtenbox van www.MijnOverheid.nl is je persoonlijke brievenbus, waarin je digitaal post kunt ontvangen van steeds meer overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, Kadaster, Rijksdienst voor het Wegverkeer, Sociale Verzekeringsbank en gemeenten. Als er nieuwe berichten zijn, krijg je automatisch een e-mail. Je kunt het account activeren (en inloggen) met je DigiD; via MijnOverheid.nl is het ook mogelijk te controleren hoe je staat geregistreerd in de BRP (Basisregistratie personen).

DOKTERSHULP BUITEN KANTOORUREN

Spoedpost: 088 – 876 5151  ‘s Avonds na 17.00 uur en in de weekenden ben je voor doktershulp aangewezen op de Spoedpost in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. Als de wachttijd lang is, kun je óók naar het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond of het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop. De Centrale Huisartsen Post en de Spoedeisende hulp werken samen in de Spoedpost: op drie locaties acute huisartsenzorg en acute ziekenhuiszorg. Er wordt dringend aangeraden altijd eerst te bellen. Soms is telefonisch advies voldoende. Als je huisartsenzorg nodig hebt, wordt er een afspraak gemaakt op de Spoedpost; je weet dan hoe laat je aan de beurt bent en kunt thuis wachten. Houd je verzekeringspasje en BSN bij de hand. Als je een mobiele telefoon hebt, is het verstandig het nummer erin op te slaan. Catharina ziekenhuis De spoedpost bevindt zich aan de achterzijde van het ziekenhuis, bereikbaar via de Winston Churchilllaan. Op de oprijlaan kun je twee uur parkeren, met blauwe schijf. www.catharinaziekenhuis.nl  ;  www.elkerliek.nl  ;  www.st-anna.nl  

ERFRECHT

Als je geen testament hebt gemaakt, bepaalt de wet wie je erfgenamen zijn; dit heet versterferfrecht. De erfgenamen erven jouw bezittingen (en eventueel schulden); dit heet de nalatenschap. De wet kent vier groepen erfgenamen: 1.      echtgenoot/geregistreerd partner en kinderen; 2.      ouders, broers en zussen; 3.      grootouders; 4.      overgrootouders. In elke groep treedt plaatsvervulling op. Dat wil zeggen dat kinderen in plaats van hun vooroverleden ouder erven, een kleinkind in plaats van een vooroverleden kind, enz. Als er in een groep geen erfgenamen of plaatsvervullers meer aanwezig zijn, komt de volgende groep aan bod. Door de wettelijke verdeling krijgt de langstlevende echtgenoot alles. De kinderen krijgen hun erfdeel niet in handen. Hun erfdeel wordt omgerekend in geld. Zij hebben dus een vordering op hun langstlevende ouder, die ze pas kunnen opeisen als de langstlevende ouder is overleden of failliet is. Met een testament is het mogelijk om af te wijken van de wet. Je kunt dan bijvoorbeeld ook bepalen dat de kinderen hun vordering alvast kunnen opeisen, als de langstlevende ouder zorg moet inkopen. Zo voorkom je dat je jouw gehele vermogen moet ‘opeten’. De langstlevende echtgenoot moet de erfbelasting betalen over de erfdelen van de kinderen. Een notaris kan de hoogte van de belasting berekenen, die je moet betalen. In een testament kun je de wettelijke verdeling aanpassen of zelfs helemaal uitsluiten. Hiermee kun je erfbelasting besparen. Je kunt je echtgenoot in een testament onterven, bijvoorbeeld als hij/zij in een zorginstelling woont. Jouw kinderen hebben echter recht op een bepaald deel van de erfenis van hun ouders; dit heet legitieme portie. De notaris kan je hierover nader informeren. Wel/niet aanvaarden Als je de erfenis niet wil aanvaarden, heb je de keuze uit verwerpen of aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving; dit laatste wordt ook wel beneficiaire aanvaarding genoemd. In beide gevallen moet er een verklaring worden afgelegd bij de rechtbank in het gebied waar de overledene het laatst heeft gewoond. Dit kan door middel van een formulier dat je bij de betreffende rechtbank opvraagt. Zo’n akte kost circa € 130; er kunnen meerdere verklaringen in één akte worden opgenomen. De notaris kan u helpen bij een goede keuze en de uitvoering daarvan. Let op: je kunt niet meer beneficiair aanvaarden of verwerpen als je inmiddels ‘daden van zuivere aanvaarding’ hebt verricht. Sinds 1 september 2016 is hiervan echter pas sprake, als je goederen van de erfenis verkoopt of deze op een andere manier onttrekt aan eventuele schuldeisers. Ook is er een uitzondering voor gevallen waarin je na zuivere aanvaarding wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld. Afwikkeling en verdeling van de nalatenschap Na een overlijden moet er veel worden geregeld: de begrafenis of de crematie, maar ook het betalen van schulden en het verdelen van goederen. Erfgenamen kunnen dit zelf doen; je kunt in je testament ook een persoon benoemen die de opdracht krijgt om alles af te wikkelen; dit is de executeur. Verklaring van erfrecht en erfbelasting Een verklaring van erfrecht is een verklaring waarin staat vermeld wie de erfgenamen zijn. Hiermee kunnen de erfgenamen aantonen dat zij recht hebben op het banktegoed en de andere bezittingen van de overledene. Een verklaring van erfrecht wordt door een notaris opgemaakt. Elke belanghebbende kan een notaris verzoeken om een verklaring van erfrecht af te geven; meestal gebeurt dit in onderling overleg tussen de familieleden. Erfbelasting is de belasting die u betaalt over een erfenis. De hoogte van de verschuldigde erfbelasting hangt af van:

 • de relatie tot de overledene, bijvoorbeeld of je wel of geen familie bent;
 • de waarde van de erfenis (bezittingen minus schulden) die je ontvangt;
 • de hoogte van de vrijstelling; ook deze is afhankelijk van jouw relatie tot de overledene.

Voor vragen over notariële zaken kun je bellen met jouw notaris of de Notaristelefoon, op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur: 0900-346 93 93 (€ 0,80 per minuut) of kijk voor antwoorden op veelgestelde vragen op www.notaris.nl/notaristelefoon

ERGOTHERAPIE

Ergotherapie helpt wanneer je problemen of beperkingen ondervindt bij het verrichten van gewone, dagelijkse handelingen, zoals verzorging, huishouden, zelfstandig verplaatsen (binnens- of buitenshuis). Deze belemmeringen kunnen zijn ontstaan door ziekte, een fysieke beperking, overbelasting of ouderdom. Het doel van de ergotherapie is om jou weer zo zelfstandig en prettig mogelijk te laten functioneren in je eigen omgeving. De ergotherapeut doet dit door:

 • handelingen opnieuw of anders aan te leren, zoals wassen, aankleden, zittend strijken;
 • met hulpmiddelen te leren omgaan, bijvoorbeeld scootmobieltraining;
 • bij reuma te adviseren bepaalde gewrichten te ontzien;
 • mantel- of thuiszorg advies te geven over hulp bij douchen, aankleden;
 • te bemiddelen tussen jou en instanties, bijvoorbeeld bij het adviseren en aanvragen van een sta-op-fauteuil of woningaanpassing.

Karen van der Muuren, ergotherapeute, Mesdagstraat 7, 5691 DM Son, tel. 06-1971 8264. Zij komt voor de behandeling bij jou thuis; ergo@planet.nl; www.ergotherapievandermuuren.nl

FYSIO- EN MANUELE THERAPIE

De fysiotherapeut is de expert in houding en beweging. Met zijn/haar kennis en kunde helpt de fysiotherapeut jou bij het voorkomen, verhelpen of verminderen van lichamelijke klachten en zorgt dat je optimaal kunt (blijven) bewegen. In de meeste gevallen hoef je niet eerst naar een (huis)arts; soms is een verwijzing wel nodig, bijvoorbeeld bij een aandoening die op de ‘chronische lijst’ staat. Bij twijfel kun je terecht bij een fysiotherapeut voor advies of kijk op www.defysiotherapeut.com Veel fysiotherapeuten hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Er zijn talloze vormen van fysiotherapie, zoals manuele therapie, geriatrie fysiotherapie, tapen, kaakproblematiek, oedeem- en sportfysiotherapie, EPTE, dry needling, hartrevalidatie, etc. etc. Hieronder vind je een opsomming van de fysiotherapeuten in Son en Breugel met de contactgegevens. N.B. Niet alle disciplines staan vermeld: kijk hiervoor op hun sites. Fysiotherapie Van Gerven Onder andere fysio- en manuele therapie, oedeem- en sportfysiotherapie, shockwave, hartrevalidatie. Vondelstraat 15, 5691 XA Son, tel. (0499) 473895; info@fysiotherapievangerven.nl; www.fysiotherapievangerven.nl Fysio Ilja Gespecialiseerd in nek- en rugklachten. Lavendelstraat 2, 5691 SP Son, tel. 06 2858 2518; info@fysioilja.nl; www.fysioilja.nl Fysiosport Son Zie hoofdstuk “Sporten voor Senioren” Body-care/Fysiotherapie Verbeek Zie hoofdstuk “Sporten voor Senioren” Fysio- en kinderfysiotherapiepraktijk De Vlinder Keizersmantellaan 29, 5691 RH Son, tel. (0499) 465423; c.kaijen@upcmail.nl; www.fysiodevlinder.nl

HOI-HUIS

HOi staat voor Hobby, Ontmoeting en informatie. In het HOi-Huis kunnen 50-plussers elkaar in een gezellige sfeer ontmoeten, informatie krijgen en, samen of alleen, bezig zijn met de meest uiteenlopende hobby’s, zoals boetseren, schilderen, koken en (reparatie van) klokken. Het HOi-Huis beschikt over een werkplaats met alle denkbare gereedschappen voor de bewerking van hout, metaal en kunststof. Zie ook Dagbestedingen.


Het HOi-Huis is maandag t/m donderdag open van 9.00 tot 16.00 uur, op vrijdag voorlopig gesloten. Samen koken (én samen eten…) 1x per drie weken op donderdagavond, m.u.v. de zomervakantie. Meer informatie bij een van de beheerders, tel. 465555 of kijk op www.hoihuis.nl; adres: Taylorstraat 1a; e-mail: info@hoihuis.nl 

HULPMIDDELEN

Tijdelijke voorzieningen Als jouw gezondheid door een ongeval of ziekte tijdelijk minder is en er beperkingen ontstaan, heb je wellicht behoefte aan hulpmiddelen, bijvoorbeeld krukken. Je kunt hiervoor terecht bij Medipoint. Je kunt een product kopen of huren voor drie maanden met een eventuele verlenging van nog eens drie maanden. Dit wordt in sommige gevallen betaald door je zorgverzekering. Informeer hiernaar bij het CMD of de zorgverzekeraar. Uitleen en inname hulpmiddelen alleen nog in Best (LEV/Kadans, St. Jozefstraat 1, open op werkdagen van 9.00-12.30 uur; tel. 0499-371783) en Eindhoven (SGE Apotheek Stratum, Thomas à Kempislaan 21-01, open op werkdagen van 8.30-17.30 uur). Op de Dr. Cuyperslaan 38, Eindhoven (achter WC Woensel) is een Medipoint-winkel, open op werkdagen van 9.00-17.00 en zaterdag van 9.00-12.00 uur. Medipoint biedt een bezorg- en ophaalservice; kijk voor het assortiment en de voorwaarden op www.medipoint.nl  of bel 088 – 1020100.


Informatie ook via CMD, Europalaan 2, 5691 EN Son, tel. 491 470 (9.00-15.00 uur), openingstijden balie TIJDELIJK GESLOTEN: werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur; e-mail: cmd@sonenbreugel.nl


Langdurige voorzieningen Indien je blijvend bent aangewezen op voorzieningen, kun je met problemen terecht bij het CMD en zou een voorziening via de Wmo of via jouw zorgverzekering aan de orde kunnen zijn. Zie ook Ergotherapie en Wmo. Goedkopere alternatieven Door bezuinigingen in de zorg en hoge eigen bijdragen zijn hulpmiddelen soms bijna niet te betalen. In Best is een winkel, waar allerlei tweedehands (maar ook nieuwe) zorghulpmiddelen, zoals rollators, sta-op-fauteuils en bad- & douchehulpmiddelen tegen een redelijke prijs kunnen worden gekocht; ook verkoop van gebruikte hulpmiddelen, die anders misschien op zolder zouden belanden, is mogelijk.


ZHON Zorgwinkel (Zorg Hulpmiddelen Outlet Nederland), St. Odulphusstraat 2a / Hoofdstraat 18d, Best, open op dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, tel. (0499) 377 173; e-mail: info@zhon.nl; www.zorgwinkelbest.nlwww.zhon.nl Nóg meer mogelijkheden wellicht via www.marktplaats.nl of www.koopplein.nl/sonenbreugel

HUURTOESLAG

Of je in aanmerking komt voor huurtoeslag, is afhankelijk van de hoogte van jouw huur en het belastbaar (gezins-)inkomen. Op de site van de Belastingdienst kun je huurtoeslag aanvragen, wijzigingen doorgeven of vragen stellen over de hoogte ervan. Je hoeft de toeslag maar één keer aan te vragen; daarna wordt automatisch gekeken of je de volgende jaren weer in aanmerking komt. Je kunt op de site ook een proefberekening doen. Als je bij de berekening voor 2021 denkt dat je er niet meer voor in aanmerking komt, omdat jouw inkomen, gezins- of woonsituatie gewijzigd is in het afgelopen jaar, kun je contact opnemen met de belastingdienst, zodat je niet geconfronteerd wordt met het terugbetalen van huurtoeslag.


Voor informatie of vragen: www.belastingdienst.nl/toeslagenof de BelastingTelefoon: 0800-0543 (gratis), bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur, vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Houd je burgerservicenummer bij de hand. Voor hulp met formulieren: zie ook CMD en LEVgroep.

IDENTIFICATIEPLICHT

Iedereen van 14 jaar of ouder (in het openbaar vervoer vanaf 12 jaar!) moet een geldig identiteitsbewijs kunnen laten zien, als de politie daarom vraagt. Dat geldt ook voor OV-conducteurs en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s), zoals boswachters of een belastinginspecteur. De politie of toezichthouders mogen niet zonder reden jouw identiteit controleren, aangezien in onze wetgeving alleen sprake is van zogeheten ‘toonplicht’. Werkgevers moeten de identiteit van hun werknemers altijd aan de hand van het paspoort hebben vastgesteld. Op de werkvloer moet iedereen zich elke dag kunnen identificeren; in dit verband volstaat een rijbewijs. De identificatieplicht geldt ook voor verstandelijk beperkten en psychiatrische patiënten. In de zorg geldt geen leeftijdsgrens, dus (groot)ouders moeten voor hun (klein)kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben bij bezoek aan een dokter of zorginstelling. Een kopie is niet geldig. Iemand die tijdelijk zijn identiteitsbewijs kwijt is (bijvoorbeeld het paspoort voor het aanvragen van een visum), moet een ander geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. Als je geen identiteitsbewijs kunt of wil laten zien, kun je een boete krijgen of meegenomen worden naar het politiebureau. Tegen een bekeuring voor het niet voldoen aan de identificatieplicht, kan geen bezwaar worden aangetekend. Identiteitsbewijzen (moeten geldig zijn)

 • Nederlands paspoort of een paspoort, ID-kaart van de EU (Europese Unie) en de EER (Europese Economische Ruimte)
 • Nederlandse Identiteitskaart
 • Nederlands Reisdocument voor vluchtelingen (vluchtelingenpaspoort)
 • Nederlands Reisdocument voor vreemdelingen (vreemdelingenpaspoort)
 • Verblijfsdocumenten en W-(wacht)document
 • Rijbewijs (in sommige gevallen)

Meer informatie bij de gemeente, www.sonenbreugel.nl, tel. 491 491; in het “Informatieblad Identificatieplicht”, te downloaden via www.rijksoverheid.nlof tel. 1400 op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur (alleen normale gesprekskosten, geen informatietarief)

JURIDISCH LOKET

Bij het Juridisch Loket, gefinancierd door de overheid, krijg je gratis (‘eerste hulp’) advies en informatie over allerlei onderwerpen, zoals werk, ontslag, uitkeringen en toeslagen, consument- en geldzaken, familiekwesties, strafzaken, vergunningen en verblijf (vreemdelingenzaken). Telefoon: 0900-8020; er wordt gevraagd naar je naam en adres. In de vestiging kun je, alléén gedurende het inloopspreekuur, binnenlopen zonder afspraak. Bij drukte moet je soms even wachten. Zorg ervoor dat je alle relevante brieven en formulieren meeneemt. Via het e-mailformulier op de site kun je jouw vraag stellen; binnen enkele werkdagen krijg je antwoord van een jurist. Als er meer tijd nodig is om je vraag te beantwoorden, wordt een afspraak gemaakt om dieper op de zaak in te kunnen gaan; een afspraak is alleen mogelijk als je aan voorwaarden voldoet van de Wet op de Rechtsbijstand (gebonden aan inkomen/vermogen). Als je doorverwezen wordt naar bijvoorbeeld een bemiddelaar of advocaat, krijg je informatie over de kosten.


(landelijk) tel. 0900-8020, € 0,25 per minuut, starttarief van 4,5 cent plus uw gebruikelijke belkosten, maximaal € 12,50 per gesprek; inloopspreekuur Eindhoven (Willemstraat 18) op maandag van 14.00 tot 16.00 uur en op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 11.00 uur; informatie en voorbeeldbrieven op www.juridischloket.nl


Rechtswinkels Best en Eindhoven Beide Rechtswinkels geven kosteloos juridisch advies aan iedereen in de omgeving, dus ook inwoners van Son en Breugel. Er werken, op vrijwillige basis, vergevorderde rechtenstudenten en enkele afgestudeerden. Je kunt tijdens de wekelijkse inloopspreekuren zonder afspraak terecht voor al jouw vragen aangaande het recht. Zorg ervoor dat je alle relevante papieren bij je hebt.


Best: Buurthuis De Kadans, St. Jozefstraat 1, 5684 TS Best; inloopspreekuur op zaterdagochtend van 10.30 uur tot 12.00 uur; e-mail: info@rechtswinkelbest.nl; www.rechtswinkelbest.nl Eindhoven: VTA Nieuwe Fellenoord, Nieuwe Fellenoord 7, 5612 KB Eindhoven; inloopspreekuur op dinsdag- en donderdagavond van 19.30 tot 21.00 uur; www.rechtswinkeleindhoven.org


Rechtwijzer.nl Op www.rechtwijzer.nl, ontwikkeld door de Raad voor Rechtsbijstand in samenwerking met de Universiteit van Tilburg, staan tips, hulpmiddelen en adviezen die je kunnen helpen een juridisch probleem op te lossen. Dit kan gaan om consumentenzaken, maar ook problemen met de overheid, een scheiding, ontslag, schulden, enz. Tel. 088-787 1000; e-mail: rechtwijzer@rvr.org  Zie ook Consumentenbond/ConsuWijzer en LEVgroep.

KLACHTEN

Klacht over een arts, hulpverlener of zorginstelling Is er tijdens een behandeling of in het contact met een hulpverlener, zoals een arts of verpleegkundige, iets misgegaan, probeer dan eerst uitleg aan hem of haar zelf te vragen; soms gaat het om een misverstand dat snel kan worden opgelost. Iedere hulpverlener en instelling is verplicht een klachtencommissie en/of een klachtenregeling te hebben. Voor hulp bij het aangaan van een gesprek kun je meestal terecht bij een klachtenbemiddelaar of een vertrouwenspersoon van de instelling. Lukt dit niet of wil je jouw klacht liever direct ergens anders laten behandelen, kun je (gratis) hulp krijgen van:


Zorgbelang Brabant, algemeen tel. 013-594 2170, voor vragen 013-2020 054 (Wmo) en 0900-243 8181 (Wlz); e-mail: (alg) info@zorgbelang-brabant.nl, (vragen) clientondersteuner@zorgbelang-brabant.nl en voor klachten:  klachtenfunctionaris@zorgbelang-brabant.nl of tel. 013-2020 053; www.zorgbelang-brabant.nl


Klacht over de Wmo Zie ook hoofdstuk Wmo. Klacht over de eigen bijdrage voor Wmo of Zorg  Ben je het niet eens met de hoogte van jouw eigen bijdrage voor zorg of ondersteuning, dan kun je bezwaar maken. Hoe je dit kunt doen, staat in de beschikking die je hebt ontvangen van het zorgkantoor of van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Je kunt ook gratis bellen naar de speciale nummers voor klanten. N.B. In 2021 betaalt iedereen (ongeacht inkomen of vermogen) een maximale eigen bijdrage van € 19 per maand.


CAK, Antwoordnummer 1608, 2509 VB Den Haag, gratis tel. voor klanten op werkdagen: 0800-1925 (ondersteuning vanuit de Wmo), 0800-0087 (zorg vanuit de Wlz), www.hetcak.nl


Zorgbelang Brabant (zie hierboven) kan adviseren bij klachten. Zie ook Juridisch Loket en (Ouderen)Ombudsman. Klacht over levensmiddelen Met een klacht over levensmiddelen kun je terecht bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Meldingen, klachten en vragen via 0900-0388 (lokaal tarief), dag en nacht bereikbaar; www.nvwa.nl

LEVGROEP

De LEVgroep is gehuisvest in het pand van het CMD (Europalaan 2) en geeft, in samenwerking met de gemeente, vorm aan het welzijnsbeleid in de regio. De beroepskrachten van de LEVgroep ondersteunen de vele vrijwilligers die ook op dit gebied werkzaam zijn. Iedereen die vragen heeft over zorg, wonen, opvoeden, relaties, werken, geldzaken en formulieren (het ‘sociaal domein’) kan hier terecht. De LEVgroep heeft een afdeling Seniorenopbouwwerk. Voor, door en met ouderen wordt gewerkt aan o.a. informerend huisbezoek en seniorenactiviteiten. Vrijwilligerssteunpunt: zie Vrijwilligers.  Het Mantelzorgsteunpunt heeft advies en informatie voor mantelzorgers; je kunt spontaan binnenlopen of een afspraak maken. Mantelzorgcafé: maandelijks; raadpleeg hiervoor (de websites van) de MooiSonenBreugelKrant of de LEVgroep. Het Sociaal Raadsliedenwerk biedt sociaal-juridisch advies, informatie en hulp bij formulieren (belastingaangiftes onder voorbehoud) en schuldhulpverlening. Huiskamerprojectzie Dagbestedingen.


De LEVgroep is op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur bereikbaar via het CMD op tel. 491 470; telefoon kantoor LEVgroep: 475361. Adres: Europalaan 2, 5691 EN Son, e-mail: teamsonenbreugel@levgroep.nl; www.levgroep.nl Seniorenopbouwwerk: Michelle Driessen, michelle.driessen@levgroep.nl  Coördinator vrijwilligerssteunpunt: Ismene Borger, ismene.borger@levgroep.nl Consulent mantelzorgers: Ellen van Gils, ellen.vangils@levgroep.nl  Huiskamerproject en informerend huisbezoek: Marieke Schoenmakers, marieke.schoenmakers@levgroep.nl Sociaal raadsman: Jeroen Loeffen, tel. via CMD 491 470  Regiomanager LEVgroep voor Son en Breugel: Jacqueline van de Ven

MENTORSCHAP

Mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. Persoonlijke belangen zijn belangen die niet over geld of goederen gaan. Het gaat vooral om beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking, mensen met dementie en psychiatrische patiënten. De mentor neemt, zoveel mogelijk in overleg met de betrokkene, de beslissing; bijvoorbeeld als iemand moet kiezen tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen of als het gaat om een medische behandeling. Degene die een mentor heeft, blijft handelingsbekwaam en kan dus in eerste instantie zelf de eigen financiële zaken behartigen. Zie ook Curatele en Onderbewindstelling.


Je vraagt mentorschap aan bij de rechtbank Eindhoven (sector kantonrecht): Stadhuisplein 4, Postbus 840, 5600 AV Eindhoven, tel. 088-3621000. Formulieren zijn verkrijgbaar bij de griffie van de rechtbank of via  www.rechtspraak.nl Hulp bij het aanvragen van mentorschap verlenen de consulenten Sociaal Raadsliedenwerk van de LEVgroep, via het CMD (Europalaan 2), tel. 491 470.

NIBUD

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over de financiën van huishoudens. Dat gebeurt via brochures, internet, nieuwsbrieven en e-books. Ook bevordert het Nibud de deskundigheid van bedrijven en instanties die zich bezighouden met geldzaken van consumenten. Postbus 19250, 3501 DG Utrecht, tel. 030- 2391350; e-mail: via het contactformulier op www.nibud.nl  Als je denkt in aanmerking te komen voor (bijzondere) Bijstand, kun je  informatie krijgen bij de gemeente Son en Breugel, tel. 491 491, www.sonenbreugel.nl  of CliP (cliëntenparticipatie voor de minima en uitkeringsgerechtigden); e-mail clipsonenbreugel@hotmail.com of via www.sonenbreugelverbindt.nl/web/clip.

OMBUDSMAN

Heb je een klacht over de overheid en kom je hier met de betreffende overheidsinstantie niet uit, kun je terecht bij de Nationale ombudsman. Dit is een onpartijdig en onafhankelijk instituut dat zowel naar klachten van burgers als naar de overheid luistert. Nationale ombudsman, Antwoordnummer 10870, 2501 WB Den Haag, gratis tel. 0800-33 55555 (op werkdagen); www.nationaleombudsman.nl


Ombudsman, speciaal voor ouderen De OuderenOmbudsman is een onafhankelijke vraagbaak om de alsmaar groeiende groep senioren, soms letterlijk, de weg te wijzen, via telefoon en internet. Je kunt er terecht met vragen, zorgen of klachten over uiteenlopende onderwerpen als wonen, zorg, welzijn of mobiliteit, maar ook geldzaken. Geen vraag is te gek. Als de professionals van de OuderenOmbudsman het niet weten, dan weten ze in ieder geval waar men moet zijn voor een passende oplossing of ze gaan er zelf naar op zoek. De OuderenOmbudsman behartigt de belangen van ouderen en vraagt ook aandacht voor nijpende ouderenkwesties of thema’s die maatschappelijke of politieke aandacht verdienen. De OuderenOmbudsman is (op werkdagen) bereikbaar via gratis tel. 0800-1325; e-mail: ouderenombudsman@ouderenfonds.nl of het contactformulier op www.ouderenombudsman.nl

ONDERBEWINDSTELLING

Soms zijn mensen door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat hun financiële belangen te behartigen. In zo’n geval kunnen iemands goederen onder bewind gesteld worden. Dit houdt in dat deze persoon (m/v) niet meer zelf mag beslissen over zijn bezittingen (zoals een huis) en rechten (zoals recht op loon of uitkering). Een bewindvoerder behartigt dan de financiële belangen. De betrokkene mag bijvoorbeeld niet meer iets kopen of verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder. Omgekeerd geldt ook dat de bewindvoerder niets mag kopen of verkopen zonder de toestemming van de onderbewindgestelde. De bewindvoerder moet beslissingen zoveel mogelijk samen met hem/haar nemen. Wanneer er geen overeenstemming wordt bereikt, kan aan de kantonrechter om vervangende toestemming worden gevraagd. Zie ook Curatele en Mentorschap.


Je vraagt onderbewindstelling aan bij de rechtbank Eindhoven (sector kantonrecht): Stadhuisplein 4, Postbus 840, 5600 AV Eindhoven, tel. 088-3621000. Formulieren zijn verkrijgbaar bij de griffie van de rechtbank of via  www.rechtspraak.nl Hulp bij het aanvragen van onderbewindstelling verlenen de consulenten Sociaal Raadsliedenwerk van de LEVgroep, via het CMD (Europalaan 2), tel. 491 470.

PGB

Wanneer mensen door een ziekte of beperking behoefte hebben aan hulp of een voorziening, kunnen ze, nadat eerst binnen de eigen omgeving (mantelzorgers en vrijwilligers) gezocht is naar mogelijkheden, terecht bij het CMD voor bijvoorbeeld een traplift, scootmobiel, rolstoel of hulp bij het huishouden. Voor een voorziening om jouw probleem op te lossen kun je in principe kiezen voor zorg in natura (ZIN) bij een zorgorganisatie waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten óf voor een persoonsgebonden budget (Pgb), waarbij je zelf een budget krijgt om een voorziening te betalen. Dit geldt ook voor verpleegkundige en verzorgende hulp via je zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar kan, net als de gemeente, voorwaarden verbinden aan toekenning van het Pgb. Je krijgt zelf het geld niet in handen: het budget wordt gestort naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en die betaalt de rekeningen aan de hand van facturen. De SVB betaalt alléén jouw rekeningen, als je een zorgovereenkomst hebt afgesloten met je zorgverlener. Als je die nog niet hebt of de bestaande overeenkomst is verouderd, kun je samen met jouw zorgverlener een nieuwe opstellen. Je kunt daarvoor de voorbeeldovereenkomsten van de SVB gebruiken, te vinden op www.svb.nl/pgb SVB (kantoor PGB) Postbus 8038, 3503 RA Utrecht, tel. 030-264 8200. Je kunt post van onder andere de SVB digitaal ontvangen: zie DigiD (MijnOverheid.nl). PerSaldo, de belangenvereniging van en voor mensen met een persoonsgebonden budget, helpt (als je lid wordt) met adviezen en cursussen; www.pgb.nl PerSaldo, Postbus 19161, 3501 DD Utrecht Voor formulierenhulp kun je ook terecht bij de LEVgroep; zie ook Wlz en Wmo.

RIJBEWIJS VOOR 65-PLUSSERS

Rijbewijs verlengen (algemeen) Voor het vernieuwen van je rijbewijs kun je terecht bij de gemeente na een online of telefonisch gemaakte afspraak. Je moet het persoonlijk aanvragen en het volgende meenemen: – een recente kleurenpasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen; – het oude rijbewijs; – een geldig identiteitsbewijs of verblijfsdocument (als je oude rijbewijs is verlopen); – geld, maar liefst een pinpas om het rijbewijs te betalen; kosten circa € 40; bij spoed extra kosten circa € 35; bij vermissing extra kosten circa € 23. Je moet jouw rijbewijs persoonlijk ophalen en het oude inleveren. Meestal ligt het rijbewijs na vijf werkdagen klaar. Bij een adreswijziging hoef je geen nieuw rijbewijs aan te vragen: het adres wordt aangepast, wanneer je het rijbewijs moet verlengen. LET OP: bij vermissing van je rijbewijs moet je persoonlijk een vermissingsverklaring ondertekenen bij de gemeente (niet bij de politie!) na een vooraf gemaakte afspraak. Dit is verplicht, ook als je geen nieuw document aanvraagt. Bij verlies of diefstal in het buitenland moet je daar bij de politie aangifte doen voor je reisverzekering. 65 jaar of ouder Ben je 65 jaar of ouder en wil je jouw rijbewijs vernieuwen, dan moet je met het volgende rekening houden: Ben je tussen de 65 en 70 jaar, ontvang je een nieuw rijbewijs dat geldig is tot je 75 bent. Ben je tussen de 70 en 75 jaar, wordt het rijbewijs met vijf jaar verlengd. Vanaf je 75e jaar vindt bij iedere vernieuwing van het rijbewijs (max. 5 jaar) een verplichte medische keuring plaats. De gang van zaken is dan als volgt; zorg ervoor dat je vijf tot zes maanden voor het aflopen van de geldigheid de volgende acties onderneemt: 1. Vul een gezondheidsverklaring in via het CBR. 2. Dat kan op twee manieren: online bij het CBR of op papier. Als je de gezondheidsverklaring online invult via Mijn CBR, ontvangt het CBR direct de informatie. 3. Je kunt een papieren gezondheidsverklaring bestellen via de CBR-webshop, bijvoorbeeld als je geen DigiD hebt of als je voor iemand anders wil bestellen. Let op: een papieren gezondheidsverklaring is circa € 10 duurder dan digitaal kopen (circa € 35) en indienen. Dit zijn extra kosten voor de postverzending en handmatige verwerking van de gezondheidsverklaring. Betaling gaat via Ideal. 4. Je gaat voor een medische keuring *) naar een arts, die de gezondheidsverklaring voor jou invult. Het is belangrijk dat je een arts kiest die met ZorgDomein werkt. Artsen kunnen dan namelijk de resultaten van het onderzoek direct met het CBR delen via dit digitale platform; eerder duidelijkheid voor jou. Vraag daar dus naar als je een afspraak maakt. Bovendien is het online proces minder foutgevoelig dan het papieren proces. 5. Je krijgt van het CBR bericht wanneer je het nieuwe rijbewijs kunt aanvragen bij de gemeente. De aanvraag verloopt nu verder zoals in de Intro (algemeen) aangegeven; het rijbewijs is in principe vijf jaar geldig. Sinds december 2019 mogen 75-plussers tijdelijk blijven rijden (circa 9 maanden langer) met een verlopen rijbewijs. Iedereen die mag blijven rijden met een verlopen rijbewijs, krijgt persoonlijk bericht van het CBR. Je kunt de procedure nalezen op de site van de gemeente. Klik hier voor actuele informatie

*) Keuringen Het officiële tarief is bijna € 80. Het kan goedkoper voor € 30 à € 40 bij een geregistreerde keuringsinstantie of bedrijfsarts; vraag je eigen huisarts naar zijn/haar tarief. Soms krijg je korting of wordt alles vergoed via een zorgverlener of seniorenvereniging, bijvoorbeeld de KBO. – Keuringen in Braecklant voor circa € 40, Amerikalaan 2, Son, elke 2e maandag van de maand, alléén op afspraak: info en afspraken via de heer F.J.M. van Geloven, tel. 076-5200007, 06-29060380, e-mail: famvgeloven@ziggo.nl    (wijzigingen worden vermeld in PVGE-mails en -nieuwsbrieven). – www.rijbewijskeuringsarts.nl  of tel. 085-0180 800 – www.goedkopekeuringen.nl  of tel. 085-488 3616 – www.regelzorg.nl  of tel. 088-23 23300 (circa € 42)


Gemeente, Raadhuisplein 1, 5691 AL Son, tel. 491 491; www.sonenbreugel.nl Pasfoto’s: bijvoorbeeld Media & Zo/tijdelijk gesloten (ingang Kado & Zo) Nieuwstraat; Primera, Nieuwstraat. Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), Lange Kleiweg 30, Postbus 5301, 2280 HH Rijswijk (ZH), tel. 088-22 77700; www.cbr.nl

SENIORENVERENIGINGEN

Inleiding De seniorenverenigingen KBO Breugel, KBO Son, PVGE en Seniorenraad Son en Breugel komen op voor de belangen, het welzijn en de maatschappelijke integratie van de oudere inwoners (vanaf 50+) van Son en Breugel en hebben, om die redenen, ook een rechtstreekse vertegenwoordiging in de Adviesraad Sociaal Domein (v/h Wmo). De KBO’s en de PVGE zijn onderdeel van het bestuur van de Seniorenraad, die als gesprekspartner van de gemeente advies geeft over het seniorenbeleid. De PVGE en de KBO’s binnen onze gemeente bieden gecertificeerde ouderenadviseurs, cliëntondersteuners en belastinghulpen aan álle ouderen in Son en Breugel aan. Voor de belastinghulp (onder bepaalde voorwaarden) wordt een kleine vergoeding gevraagd. Zie voor details de hoofdstukken Belastingen en Cliëntondersteuning. De Seniorenraad is een organisatie van vrijwilligers, zonder leden. De andere verenigingen hebben wel veel leden waarvoor tal van activiteiten (ontspanning en inspanning) worden georganiseerd. Het stimuleren van sociale contacten staat hierbij centraal. Zie de uitgebreide opsomming hieronder. KBO (Katholieke Bond van Ouderen) Algemeen Afdeling Son en afdeling Breugel maken, ook als kring, deel uit van KBO Brabant: een actieve vereniging voor senioren vanaf 50 jaar met ongeveer 130.000 leden, die lid zijn van ruim 300 afdelingen. Die afdelingen vormen het hart van de organisatie. Daar ontmoeten senioren elkaar, doen ze samen aan sport en ontspanning, nemen zij deel aan culturele en zingevingsactiviteiten en worden hun individuele en collectieve belangen behartigd. Het lidmaatschap van een afdeling betekent tegelijkertijd het lidmaatschap van KBO-Brabant. Belangenbehartiging: zie 2e alinea Inleiding. Stimuleren van sociale contacten tussen senioren d.m.v.: – het organiseren van ontspannende, sportieve en culturele activiteiten, o.a. bloemschikken, computergebruik samen met KBO-Brabant, jeu de boules, samen uit eten, wandelen, dagreizen en een bedevaartreis; – activiteiten voor alle leden, zoals lezingen, contactbijeenkomsten, muziekmiddagen.


Katholieke Bond van Ouderen Breugel, Secr. Jan van Maasakkers, Wilhelminalaan 3d, 5691 AX Son, tel. 473298, e-mail: janvanmaasakkers@kpnmail.nl; contributie € 25 p/jaar. Katholieke Bond van Ouderen Son, Secr. Gerard Versantvoort, Kloosterstraat 14, 5691 BZ Son, tel. 475350, e-mail: kbo.son@kpnmail.nl; contributie € 25 p/jaar.


PVGE Vereniging voor iedereen van 50+ De PVGE is een vereniging voor alle senioren vanaf vijftig jaar; zij is actief in Zuidoost-Brabant en heeft bijna 10.000 leden in 8 afdelingen. De afdeling Son en Breugel en omstreken telt circa 700 leden en steunt op drie pijlers: – Belangenbehartiging, zie 2e alinea Inleiding. – Clubs: circa 20 clubs bieden wekelijks of maandelijks ontspannende, sportieve en culturele activiteiten, o.a.: biljarten, computergebruik, fietsen, Franse conversatie, genealogie, gymnastiek, jeu de boules, koken, drie leesclubs, nordic walking, pubkwis, reis- en cultuurclub, rikken, samen uit eten, schaken en wandelen. – Evenementen en reizen: activiteiten voor alle leden, zoals excursies, lezingen, contactbijeenkomsten, muziekmiddagen. Daarnaast zijn er ondersteunende diensten zoals de ledenadministratie, PR en Communicatie en een groep die zorgt voor de verspreiding van de Nieuwsbrief.


Secr. afd. Son en Breugel, Gerry Henselmans, tel. 06-2390 9405, e-mail: secretaris@pvge-sonenbreugel.nl; www.pvge-sonenbreugel.nlContributie is € 21 p/jaar; diverse clubs vragen een bijdrage in de kosten.


PCOB (Protestants Christelijke Ouderenbond) M. den Hoedt-Edenburg, Maaslaan 17, 5691 HM Son, tel. 473578, e-mail: d.denhoedt@versatel.nl     Seniorenraad Son en Breugel Zie het artikel op deze site “Seniorenraad anno 2021” in de rubriek Seniorenraad/Publicaties. Secr. Jac Kolen, e-mail: secretaris@seniorenraadsonenbreugel.nl, tel. 471163.

SPORTEN VOOR SENIOREN

Dagen/tijden kunnen afwijken door coronamaatregelen.  Fitness Fysiosport Son, Taylorstraat 1b, tel. 477234;  www.fysiosportson.nl Seniorfit op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag. Ben je 65+, krijg je korting. Ook interessant voor senioren: Fysio&Fit en Bodygym. Fysio- en manuele therapie, op afspraak. ‘WandelFit’  Iedere donderdagmiddag samen wandelen van 13.00 – 14.00 uur; verzamelen om 12.45 uur. Start en stop bij het Vestzaktheater, Kerkstraat 2, Son; na afloop samen koffie/thee drinken. Deelname incl. koffie/thee gratis, aanmelden niet nodig. Informatie: Boudewijn Ross, tel. 06-1918 0599.  SonSport Rooijseweg 5, Son, tel. 460461; www.sonsport.nl Seniorenfitness: zeven dagen per week mogelijk tijdens openingsuren; van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur onbeperkt sporten met een speciaal voordeelabonnement; 60+ ontvangt standaard 10% korting. Mogelijkheden voor medical fitness (op afspraak), seniorencircuit, fit & shape, rugfit en diverse andere lessen. Body Care Verbeek Ekkersrijt 4206, Son, tel. 332400; www.body-careverbeek.nl Onder andere (medische) fitness en fysiofitness, ook voor senioren. Fysio- en manuele therapie, dry needling, rugklachten, oncologie, etc., op afspraak. Sporten en Zwemmen Thermae Son, Thermaelaan 2, Son, tel. 476383; www.thermaeson.nl Vele activiteiten, waaronder zwemmen; 55+Fit (sport) op donderdagochtend. Korting voor 60-plussers. Berkenstaete De Bontstraat 71, Son, tel. 333000; verschillende sport- en beweegactiviteiten voor ouderen, zowel met als zonder indicatie. Voor meer informatie, zie hoofdstuk Berkenstaete of www.archipelzorggroep.nl Bewegingscentrum Son & Breugel De Bongerd (rechter zijvleugel) Asteroïdenlaan 2a, Breugel, tel. 496666; www.stichting-bsb.nl Bewegingsbanken en circuittraining voor mensen die moeite hebben met bewegen. Libra Revalidatie, locatie Blixembosch Toledolaan 2, Eindhoven, tel. 088-3132000; www.libranet.nl Voor mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte: diverse mogelijkheden onder begeleiding van deskundigen. Verder veel sportieve mogelijkheden in clubverband via de PVGE; zie ook vermeldingen in de Gemeentegids c.q. het Akse Media Informatiemagazine.

VERPLEEGHUIS

Berkenstaete heeft drie groepswoningen, Berkenhof, voor hoofdzakelijk PG-cliënten; met de klantondersteuner wordt gekeken naar de mogelijkheden. Voor meer informatie, zie hoofdstuk Berkenstaete of www.archipelzorggroep.nl Je kunt op de website van Zorgkaart Nederland zoeken naar een verpleeghuis in de buurt. Zorgkaart Nederland Alle hulpverleners in de gezondheidszorg inclusief zieken- en verpleeghuizen in Nederland zijn (op naam/beroep/postcode of plaats) te vinden op: www.zorgkaartnederland.nl Zorgkaart Nederland is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland. Als je vragen hebt over de zorg of ergens tegenaan loopt in de zorg, kun je bellen met het Nationale Zorgnummer, tel. 0900-2356780 (circa 20 cent per gesprek), kijken op www.patientenfederatie.nl of mailen naar info@nationalezorgnummer.nl Kaart Son en Breugel Op www.dekaart.net zijn vrijwel alle therapeuten, coaches en zorgverleners uit Son en Breugel in kaart gebracht. Voor hulp kun je ook altijd terecht bij het CMD (Europalaan 2); zie CMD.

VERVOER

‘AUTOMAATJE’ Je kunt in Son en Breugel gebruikmaken van het ANWB-project ‘AutoMaatje’. Vrijwilligers vervoeren minder mobiele plaatsgenoten tegen een kleine onkostenvergoeding (circa 30 cent per km, plus evt. parkeerkosten). Een rit dient twee dagen tevoren te worden aangevraagd. Meer informatie bij onze Rubriek Dienstverlening (op deze site), telefonisch via (0499) 209 609, op www.sonenbreugelverbindt.nl  of via e-mail automaatje@sonenbreugelverbindt.nl


DEELTAXI  Son en Breugel Inwoners die om medische redenen geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, kunnen in aanmerking komen voor vervoer in een taxi(busje). Je hebt een (Wmo-)indicatie nodig en in het bezit zijn van een vervoerspas. Alle geïndiceerden krijgen door de gemeente een maximaal aantal reiszones toegewezen. Indien je een vervoers- of mobiliteitsprobleem hebt, kun je je melden bij het CMD aan de Europalaan 2; ook bij een huisbezoek geven de CMD-consulenten uitleg over de Deeltaxi. Zij hebben informatie over de kosten, hoe je de taxi bestelt, wie er mee mag reizen, jouw eigen bijdrage, enz. De eigen bijdrage wordt door de gemeente jaarlijks opnieuw bekeken en vastgesteld. De vervoerder is Connexxion (PZN/Personenvervoer Zuid-Nederland); de taxi’s rijden zeven dagen per week van 8.00 uur ‘s ochtends tot 24.00 uur ‘s nachts. Voor ziekenhuis- of artsbezoek zijn op werkdagen ritten vanaf 7.00 uur mogelijk. Het vervoersgebied van de deeltaxi omvat een gebied van circa 25 kilometer rondom Son en Breugel. Informeer bij het CMD naar mogelijkheden en prijzen; zie ook site van de gemeente www.sonenbreugel.nl/deeltaxi-son-en-breugel KORTINGSTAXI Voor zover ons bekend, kun je nog steeds met de Kortingstaxi van Van Helvoort Taxi reizen. Mensen die buiten een Wmo-voorziening vallen, kunnen gebruik maken van de Kortingstaxi Son en Breugel. Je moet dan een persoonlijke kortingspas aanvragen. Met deze kortingstaxi ben je vrijwel altijd goedkoper uit dan met een normale taxi. Je deelt de rit met andere reizigers; wil je een privétaxi, dan kun je dit aangeven bij de reservering en betaal je extra. De taxi moet minstens één uur vooraf besteld worden.


Van Helvoort Taxi, Gemert, tel. 0492-363136 of 361111; e-mail: info@vanhelvoorttaxi.nl; https://www.vanhelvoorttaxi.nl/tarieven-vervoerssoorten/kortingstaxi/ CMD, Europalaan 2, 5691 EN Son, tel. 491 470 (9.00 tot 15.00 uur); balie: TIJDELIJK GESLOTEN (werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur); e-mail: cmd@sonenbreugel.nl; www.cmdsonenbreugel.nl


VALYS  Bij een reisbestemming verder dan vijf OV-zones of 25 km, kan Valys uitkomst bieden: familie en vrienden buiten de eigen regio kunnen van huis uit worden bezocht. Je kunt ook per trein onder begeleiding naar dertig stations reizen en dan van de Valystaxiservice gebruik maken. Je hebt een Valyspas nodig. Als je bent aangemeld, krijg je een persoonlijk kilometerbudget toegewezen. Je reist van deur tot deur met een Valystaxi voor circa € 0,20 per kilometer. Je komt in aanmerking voor een Valyspas, als je een van de volgende documenten hebt:

 • een bewijs van de gemeente dat je recht hebt op Wmo-vervoer (bijvoorbeeld een Regiotaxipas) of een Wmo-rolstoel of -scootmobiel;
 • een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente;
 • een OV-Begeleiderskaart;
 • een verklaring van/namens de gemeente dat, ondanks dat je niet beschikt over een van de genoemde documenten, er toch een noodzaak voor bovenregionaal vervoer bestaat.

Je dient een kopie van een van deze documenten, samen met een pasfoto, kopie identiteitsbewijs en een volledig ingevuld aanvraagformulier*) op te sturen naar Valys (adres staat op het formulier). Indien de informatie volledig is, ontvang je binnen twee weken jouw pas. Er bestaat Valys Basis, Valys Vrij en Valys Begeleid. Meer informatie tijdens kantooruren via de klantenservice 0900-9630 of www.valys.nl *) Het formulier is óók verkrijgbaar via het CMD; adres, telf.nr, etc.: zie hierboven, onder Kortingstaxi.


OPENBAAR VERVOER OV-chipkaart Met een OV-chipkaart, verkrijgbaar*) bij Albert Heijn Son, kun je overal in Nederland met tram, trein, bus of metro reizen. Je kunt (bij AH, op stations en in sommige bussen) op deze kaart saldo zetten en/of een reisproduct (bijvoorbeeld een abonnement). Hoewel je met één kaart kunt reizen, hebben NS en OV-chip eigen kortingen en voordelen (bijv. 40% korting in weekeinden en/of daluren). *) alleen anonieme kaart (zie Klantenservice OV/onderaan voor de persoonlijke). Persoonlijke (gele) en anonieme (blauwe) OV-chipkaarten Als je regelmatig met het OV reist en een abonnement of kortingsproduct wil, kies dan voor een persoonlijke kaart. Je krijgt automatisch leeftijdskorting (65+); je kunt automatisch opladen aanvragen, zodat er altijd voldoende saldo op staat en blokkering bij verlies en diefstal is mogelijk, met behoud van jouw reisproduct en resterend saldo. Met een anonieme chipkaart kun je ‘op saldo’ reizen. Zorg voor voldoende saldo, want bij het inchecken wordt een instaptarief (‘borg’) gehanteerd; bij het uitchecken worden de exacte kosten berekend. De kaart kost € 8,- en is, net als de persoonlijke, 5 jaar geldig. Ook kun je reizen met een OV-chipkaart, waarbij achteraf de kosten worden berekend: zie www.ns.nl/flexvoor mogelijkheden met en zonder abonnement. Op www.ov-chipkaart.nl vind je meer informatie én filmpjes die precies laten zien hoe de OV-chipkaart werkt. Op www.youtube.com/seniorwebtube (het videokanaal van SeniorWeb) vind je talloze filmpjes over de OV-chipkaart en reizen met de NS. Zonder OV-chipkaart kun je nog steeds een kaartje (alleen met pinpas, niet contant!) kopen bij de buschauffeur. Er zijn ritkaartjes (zonder overstap) en dagkaarten (mits men reist met dezelfde vervoerder). Buslijnen in Son en Breugel Je kunt via onze rubriek Dienstverlening/Alg.artikelen/Openbaar Vervoer actuele busdienstregelingen vinden en downloaden. Lijn 154 en 156 Eindhoven – ‘s-Hertogenbosch; lijn 157 Eindhoven – Oss, uitgevoerd door Arriva; lijn 21 Breugel – Ekkersrijt; met Hermes (overstap lijn 406 voor Catharina Ziekenhuis). Tussen station Eindhoven (via Catharina Ziekenhuis) en Meubelboulevard Ekkersrijt kan men met lijn 406 reizen (Bravodirect); lijn 260 Buurtbus (max. 8 passagiers) Best – Nederwetten – Nuenen – Geldrop (o.a. St. Anna Ziekenhuis), uitgevoerd door Hermes. In de huidige buurtbussen in ZO-Brabant is het reizen met een rolstoel soms wel, soms niet mogelijk. Mensen die dat willen, moeten zich uiterlijk 24 uur van tevoren melden, telefonisch via 040-2358 629 of via  www.hermes.nl  Hermes zorgt dan voor een geschikte (aangepaste) buurtbus en getraind personeel. Bij de nieuwe aanbesteding voor de Buurtbus is beloofd er rekening mee te houden dat er gewoon altijd een rolstoel mee kan als je met de buurtbus wil reizen. Meer informatie bij het Chronisch zieken en Gehandicapten Platform via e-mail secretaris@cgplatformsonenbreugel.nl of telefonisch (0499) 479293. Reizigersoverleg Brabant behartigt de belangen van de reiziger in het Brabantse openbaar vervoer: www.reizigersoverlegbrabant.nl , tel. 073 – 6900 518


Klantenservice OV-chipkaart, Postbus 365, 3800 AJ Amersfoort, tel. 0900-0980 (gebruikelijke belkosten), www.ov-chipkaart.nl Bus en trein: www.hermes.nl , www.arriva.nl , www.bravo.info , https://9292.nl tel. 0900-9292 (circa 90 cent per minuut!); www.ns.nl

VRIJWILLGERS

Vrijwilligerssteunpunt (LEVgroep) Bij het Vrijwilligerssteunpunt kun je o.a. een beroep doen op de Vrijwillige Hulpdienst voor kleine incidentele klusjes, zoals het vervangen van een lamp of het ophangen van een schilderijtje. Je kunt je ook aanmelden bij de Vacaturebank, als je zelf vrijwilligerswerk wil doen.


Het Vrijwilligerssteunpunt is op werkdagen van 9.00-13.00 uur bereikbaar via het CMD op tel. 491 470, coördinator Ismene Borger op 06-4311 9415. Adres: Europalaan 2, 5691 EN Son, e-mail: vrijwilligerssteunpunt@levgroep.nl; www.levgroep.nl  Open op donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur, maar je kunt ook een afspraak maken (op een andere dag/tijdstip) of spontaan binnenlopen.


Son en Breugel Verbindt Informatie over het Steunpunt Vrijwilligers en vacatures staan ook vermeld op het digitale platform SonenBreugelVerbindt.nl bij het Vrijwilligersplein. Hier vind je ook een overzicht van overige vrijwilligers die gezocht worden door verenigingen of instellingen c.q. zichzelf aanbieden voor bijvoorbeeld festiviteiten. www.sonenbreugelverbindt.nl/web/vrijwilligersplein Parochiële Caritas Instelling (PCI) De Parochiële Caritas Instelling “De Goede Herder” is een dienst van nabije en voornamelijk financiële kleine hulp aan mensen die dit nodig hebben, binnen de gemeenten Son en Breugel en Sint-Oedenrode, ongeacht geloof, ras, afkomst of status. Als andere instanties niet meer kunnen of willen helpen, kun je een beroep doen op PCI De Goede Herder. Na melding bij de parochie, via tel. 0413-477741 of e-mail secretariaat@heiligeodaparochie.nl, wordt door de PCI contact met jou opgenomen en worden samen de mogelijkheden bekeken. www.heiligeodaparochie.nl  Meer informatie in onze rubriek Dienstverlening / algemene artikelen.

WLZ (WET LANGDURIGE ZORG)

De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, moet je een Wlz-indicatie aanvragen via het CIZ (Centraal Indicatieorgaan Zorg). Met een Wlz-indicatie heb je recht op passende zorg met verblijf in een instelling. Je mag ook thuis (blijven) wonen, maar levering van de zorg thuis moet wel verantwoord zijn en de kosten mogen niet hoger zijn dan opname in een instelling. Het is de taak van je zorgkantoor om dat te beoordelen. Als de cliënt de zorg thuis wil ontvangen, kan gekozen worden tussen het persoonsgebonden budget (Pgb), het volledige pakket thuis (Vpt) of een modulair pakket thuis (Mpt). Combinaties zijn ook mogelijk. Meer informatie kun je krijgen bij het CMD (Europalaan 2) of het gratis Adviespunt Zorgbelang (zie onder); zowel dit Adviespunt als dat van MEE Zuidoost-Brabant beschikt over onafhankelijke cliëntondersteuners die kunnen helpen bij het regelen van langdurige zorg. Onderdelen van zorg vanuit de Wlz kunnen zijn:

 • verblijf in een instelling;
 • geneeskundige zorg i.v.m. de aandoening of stoornis;
 • hulpmiddelen die nodig zijn voor de zorg die de instelling verleent;
 • vervoer naar de plaats waar je de begeleiding of de behandeling krijgt.

Zorgkantoren hebben de taak en verantwoordelijkheid van de overheid gekregen om de Wlz in een regio uit te voeren namens de zorgverzekeraars, ongeacht waar cliënten verzekerd zijn. Het zorgkantoor koopt de zorg in bij zorgaanbieders, zorgt voor een op de vraag afgestemd zorgaanbod, let op toegankelijkheid en kwaliteit, alsmede beheersbaarheid van kosten én moet ervoor zorgen dat jij de zorg krijgt waar je recht op hebt. Zorgverzekeraar CZ is het zorgkantoor voor de regio Zuidoost-Brabant. Zie ook CMD, Dagbestedingen, Pgb en Zorgverzekering  of kijk op www.zorgbelang-brabant.nl  tel. 013-594 2170 (alg), 0900-243 8181 (cliëntondersteuning Wlz); e-mail: adviespunt@zorgbelang-brabant.nl; of www.meezuidoostbrabant.nl  tel. 040-2140 404

WMO (WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING)

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de ondersteuning aan mensen, zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en andere mensen kunnen blijven ontmoeten. Er zijn nieuwe vormen van ondersteuning thuis mogelijk, ook om de mantelzorger tijdelijk te ontzien. Ook wordt beschermd wonen aangeboden aan mensen met een psychische aandoening. De gemeente is wettelijk verplicht om te onderzoeken wat de situatie is van mensen die zich melden met een hulpvraag. Bekeken wordt wat iemand zelf nog kan en hoe de omgeving ingezet kan worden. Iedere gemeente organiseert dat onderzoek op een eigen manier. Voor de ondersteuning mogen gemeenten een eigen bijdrage*) vragen. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) int de eigen bijdrage. De gemeente kan onder voorwaarden een Persoonsgebonden budget (Pgb) verstrekken. *) N.B. In 2021 betaalt iedereen (ongeacht inkomen of vermogen) een maximale eigen bijdrage van € 19 per maand. In enkele uitzonderingsgevallen hoeft geen eigen bijdrage te worden betaald, indien (getrouwd of partner) een van beiden nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt. Zie voor dit laatste de site www.hetcak.nl Bij het CMD kun je meer informatie krijgen en een aanvraag indienen, die vervolgens neergelegd wordt bij de gemeente. Als je het niet eens bent met het soort hulp dat je van de gemeente krijgt toegewezen of als jij vindt dat je meer (of minder) hulp zou moeten krijgen, kun je in een bezwaarschrift aangeven waarom je het niet eens bent met de genomen beslissing. Je doet dat binnen zes weken na dagtekening van de beslissing van de gemeente. Je kunt je hierin laten bijstaan door een cliëntondersteuner. Zie Cliëntondersteuning. Mantelzorg Wanneer je jouw partner of een ander familielid verzorgt, ben je mantelzorger. Bij het Steunpunt Mantelzorg, gehuisvest in het pand van het CMD, kun je vragen over mantelzorg stellen. Dat kan tijdens het spreekuur, elke maandag en elke woensdag van 13.00 tot 15.00 uur, maar ook op overige dagen/tijden via tel. 475361 of per e-mail aan teamsonenbreugel@levgroep.nl De Stichting belangenbehartiging mantelzorgers Son en Breugel heeft ten doel collectieve belangen van mantelzorgers in Son en Breugel te behartigen op allerlei gebieden en op alle terreinen die betrekking hebben op mantelzorg. De stichting is sinds 2016 actief en te bereiken via e-mailadres: platformmantelzorgsonenbreugel@hotmail.com  Zie ook www.mezzo.nl, de landelijke vereniging van mantelzorgers en/of CMD,LEVgroepPgb en Wlz


CMD, Europalaan 2, 5691 EN Son, tel. 491 470 (9.00 tot 15.00 uur); openingstijden balie TIJDELIJK GESLOTEN: werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur; e-mail: cmd@sonenbreugel.nl; www.cmdsonenbreugel.nl  

ZORGTOESLAG

Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van jouw zorgverzekering. Met de zorgtoeslag kun je een gedeelte van de premie voor de zorgverzekering betalen. Om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je hebt, samen met je eventuele partner, de Nederlandse nationaliteit en/of een verblijfsvergunning en betaalt premie voor een Nederlandse zorgverzekering.
 • Jouw/jullie (gezamenlijk) inkomen en vermogen is niet te hoog.

Op de website van de Belastingdienst Toeslagen kun je uitrekenen of en zo ja, hoeveel zorgtoeslag je kunt krijgen. Wil je toeslag aanvragen voor een ander jaar? Kijk dan eerst of je aan de voorwaarden voldoet. De toeslag wordt jaarlijks door de belastingdienst vastgesteld en uitgekeerd in maandelijkse voorschotten; achteraf vindt verrekening plaats. De volgende wijzigingen dien je aan de belastingdienst door te geven:

 • Het inkomen van jou of jouw toeslagpartner verandert.
 • Je gaat samenwonen of trouwen.
 • Je gaat scheiden of je gaat uit elkaar.
 • Je wil de toeslag op een ander rekeningnummer ontvangen.

Voor informatie of vragen: www.belastingdienst.nl/toeslagen of de BelastingTelefoon: 0800-0543 (gratis) bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur, vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Houd jouw burgerservicenummer bij de hand. Voor hulp met formulieren: Zie ook CMD en LEVgroep

ZORGVERZEKERING

Als je in Nederland woont, ben je verplicht een basiszorgverzekering af te sluiten. Dit is een verzekering tegen de kosten van de meest voorkomende geneeskundige zorg. Zorgverzekeraars hebben een acceptatieplicht voor de basiszorgverzekering: ze moeten iedereen, zonder voorwaarden, accepteren voor deze verzekering. Als je niet verzekerd bent, loop je kans op een boete.*) Je betaalt een vaste premie per maand, kwartaal of jaar. De zorgverzekeraars bepalen zelf de hoogte van de premie. Deze kan verschillen per zorgverzekeraar. Ook de hoogte van het vrijwillig (extra) eigen risico, boven het verplichte eigen risico, en kortingen voor collectieve contracten hebben invloed op de premie. Je kunt een aanvullende verzekering afsluiten voor bijvoorbeeld een uitgebreide dekking van fysiotherapie. Deze verzekering is niet verplicht. De verzekeraar mag jou weigeren voor de aanvullende verzekering. Meer informatie bij het Zorginstituut Nederland, tel. 020-7978 555,  www.zorginstituutnederland.nl *) De regeling wanbetalers, onverzekerden en gemoedsbezwaarden wordt uitgevoerd door het Centraal Administratie Kantoor, (gratis) tel. 0800-5028, www.hetcak.nl     Het Juiste Loket Als je niet meer weet welke instantie wanneer, waarvoor verantwoordelijk is op het gebied van zorg en ondersteuning, kun je hier met jouw vragen terecht. De dienstverlening is laagdrempelig en kosteloos. Spoedeisende vragen over bijvoorbeeld palliatieve zorg of overdracht van patiënten tussen ziekenhuis, kortdurende verblijfszorg en thuis, worden dezelfde of uiterlijk de volgende werkdag beantwoord. Het Juiste Loket is een informatie- en adviespunt van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw). Meer informatie op www.informatielangdurigezorg.nl/regelhulp of www.informatielangdurigezorg.nl/contact ; e-mail: meldpunt@juisteloket.nl; Postbus 19161, 3501 DD Utrecht, tel. 030-789 7878. Zorgkaart Nederland en Kaart Son en Breugel Voor therapeuten, coaches en hulpverleners in de gezondheidszorg incl. zieken- en verpleeghuizen in Nederland, zie hoofdstuk Verpleeghuis.